Polityka bezpieczeństwa spełniająca obowiązek informacyjny wynikających z obowiązujących krajowych przepisów prawa oraz zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Terapeutyczno – Rehabilitacyjny IMPULS Agnieszka Wydmańska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Tołstoja 1m217, 01-910 Warszawa, o nr NIP: 118 123 73 43 oraz o nr REGON: 140635135, adres e-mail: info@impuls.kylos.pl tel. (22) 2242991, który przetwarza dane osobowe w celu:

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej; profilaktyki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ; poinformowanie przy udziale kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania bądź zmiany terminu wizyty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Rodzaj danych osobowych jakie powinny znaleźć się w dokumentacji pacjenta, wynika z art.25 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktach wykonawczych. Zgodnie z tymi regulacjami dokumentacja medyczna zawiera m.in. dane pacjenta, oznaczenie płci, adres zamieszkania czy nr PESEL. Podmioty lecznicze, w zakresie, w jakim przetwarzają tego typu dane, w świetle ustawy o ochronie danych osobowych, uznawane są za administratora danych (art.7 pkt. 4 u. o. d. o). Art.24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta wskazuje, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną pacjenta oraz zapewniać ochronę zawartych w niej danych.
 2. IMPULS Agnieszka Wydmańska, pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pośrednio: od osób, które obejmują opieką medyczną swoich najbliższych, a także od osób kupujących usługę na rzecz osoby trzeciej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez IMPULS Agnieszka Wydmańska przez okres wymagany Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna). Dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej); prawo do przenoszenia danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej).
 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznej i ustawowego okresu jej przechowywania – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjentach w zw. z art. 17 ust. 3 pkt. c RODO.
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 2. Aby skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 6-8 należy skontaktować się z IMPULS Agnieszka Wydmańska.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zakresu zawartej umowy o świadczenie usług medycznych.
 4. IMPULS Agnieszka Wydmańska informuje, że dane osobowe, które przetwarza, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. IMPULS Agnieszka Wydmńska może udostępniać dane osobowe na zasadach określonych w art. 26-27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniach do tej ustawy.
 6. IMPULS Agnieszka Wydmańska informuje, że powierzenie Państwa danych zewnętrznemu podmiotowi następuje na podstawie  umowy zawartej na piśmie i określającej zakres i cel przetwarzania danych (umowa powierzenia przetwarzania danych). Administratorem Państwa danych nadal pozostaje podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Przetwarzanie danych może następować wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.
 7. IMPULS Agnieszka Wydmańska nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 1. IMPULS Agnieszka Wydmńska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, Ustawa z dnia 15 września 2015 o zawodzie fizjoterapeuty, Ustawa z dnia 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym

 

+48 608 346 327